XiuRen秀人网No1012小探戈30P

XiuRen秀人网No1012小探戈30P

灸家云:毋灸大醉人。水热同病,当消谷而小便数,不病水也,今小便反不利,此欲作水之病也。

若无症痼下血,惟腹中痛者,则为胞阻。大豆即黄豆也,若同猪肉食之,则闭气,故忌之,小儿尤当忌之。

渴而不恶寒者,此为皮水。经曰:白欲如鹅羽,即白而光泽如鹅羽之色,生白色也。

 师曰:头痛,项、腰、脊、臂、脚掣痛。菌仰卷者及赤色者,不可食。

揉胸按腹,摩臂胫屈伸之,皆引凡中暍死,不可使得冷,得冷便死,疗之方屈草带绕暍人脐,使三两人溺其中令温。若过半中,在肺之下者,脓则不从呕程林曰:夫痈溃则为脓,脓上出必令呕,故不必治其呕,脓尽则呕自止也。

行如伏鼠,阴性隐伏也。 带下胞中病也,胞中有宿瘀,从气分或寒化,则为白带;从血分或热化,则为赤带;从气血寒热错杂之化,则为杂色之带也。

Leave a Reply